Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi /Človekova dimenzija /

Človekova dimenzija

Človekova dimenzija OVSE zajema številne vidike promocije, spoštovanja in varovanja človekovih pravic. Zaveze s tega področja zajemajo Helsinška sklepna listina in številni OVSE dokumenti, ki so bili sprejeti v času od 1975 naprej.

V okviru človekove dimenzije je OVSE dejavna na področju promocije in zaščite človekovih pravic in temeljih svoboščin, zaščite narodnih manjšin, opazovanja volitev, demokratizacije, vprašanja Romov in Sintov ter na zakonodajnem področju. Med ključnimi vprašanji s tega področja so njene dejavnosti osredotočene zlasti na problematiko smrtne kazni, svobode veroizpovedi ali prepričanja ter zaščite človekovih pravic v boju zoper terorizem. V okviru demokratizacije se organizacija usmerja predvsem na vladavino prava, migracije, delovanje nevladnih organizacij, enakopravnost med spoloma ter nedovoljeno trgovino z ljudmi. Precej pozornosti se namenja preprečevanju nestrpnosti in vseh oblik diskriminacije.

OVSE na področju človekove dimenzije intenzivno sodeluje z nevladnimi organizacijami in z drugimi pristojnimi mednarodnimi organizacijami, predvsem z ZN, Svetom Evrope, EU, Mednarodno organizacijo za migracije, Mednarodnim odborom Rdečega križa idr.

OVSE je od leta 1990 dalje razvila institucije in mehanizme, ki bi pospeševale spoštovanje političnih zavez: