Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi /

Forum za varnostno sodelovanje

Predsedovanje forumu je ločeno od vsakokratnega predsedovanja OVSE. Razvil je množico dokumentov za krepitev varnosti in zaupanja; ključni dokumenti politično-vojaške dimenzije so: Dunajski dokument iz leta 1999 (Vienna Document, 1999), ki je obnovljen v letu 2011 (Vienna Document, 2011) Kodeks vedenja o politično-vojaških vidikih varnosti (Code of Conduct), Dokument o osebnem in lahkem orožju (Small Arms and Light Weapons – SALW), Dokument o presežkih konvencionalnega streliva in eksploziva (Stockpiles of Conventional Ammunition), Načela upravljanja pri prodaji konvencionalnega orožja (Principles Governing Conventional Arms), Načela o neširjenju orožja (Principles Governing Non-Proliferation), Stabilizacijski ukrepi za krizne razmere omejenega obsega (Stabilizing Measures for Localized Crisis Situations) ter Globalna izmenjava vojaških informacij (Global Exchange of Military Information). 

Dunajski dokument iz 2011 vsebuje ukrepe za krepitev varnosti in zaupanja, med katere sodijo: izmenjava vojaških informacij, sistem inšpekcij in evalvacijskih dejavnosti, zmanjševanje tveganja zaradi nenadnih vojaških aktivnosti, krepitev vojaških stikov in sodelovanja, najava in omejitev določenih vojaških aktivnosti. Dokument krepi preglednost in predvidljivost delovanja držav, spodbuja sodelovanje na vojaškem področju prispeva k vzpostavitvi zaupanja in varnosti. Dokument je bil v letu 2010 in letu 2011 večkrat dopolnjen. Predvideno je nadaljnje dopolnjevanje, predvsem na področjih, kjer se bo zagotavljala večja stopnja transparentnosti v zvezi z vojaškimi aktivnostmi.

Kodeks vedenja o politično-vojaških vidikih varnosti iz leta 1994 določa obvezujoče smernice glede vloge, pomena in razmerij med političnimi institucijami in varnostnimi silami ter vzpostavlja demokratični politični nadzor nad vojaškimi in paravojaškimi silami ter silami notranje varnosti.

Dokument o osebnem in lahkem orožju iz leta 2000 nadzoruje prenos osebne oborožitve in lahkega orožja ter s tem zmanjšuje nevarnost.

Dokument o presežkih konvencionalnega streliva in eksploziva iz 2003. opredeljuje nevarnost, ki izhaja iz presežkov konvencionalnega streliva in eksploziva.

Sporazumi, ki sodijo pod okrilje OVSE

  • Pogodba o konvencionalnih silah v Evropi (CFE) je bila podpisana 19. novembra 1990. Njen osnovni namen je bil omejitev petih glavnih sistemov konvencionalne oborožitve. Pogodbenice so nekdanje članice Varšavskega pakta in članice Zveze NATO. Ker je bila pogodba že ob nastanku zastarela, so se začela pogajanja o prilagojenem CFE (A-CFE), ki so se sklenila s podpisom 19. novembra 1999. Prilagojeni CFE ni začel veljati, ker ga niso ratificirale vse podpisnice. V letu 2010 so se začela pogajanja o modernizaciji nadzora nad oborožitvijo. V pogajanjih sodelujejo pogodbenice  in ne-pogodbenice CFE (članice NATO, ki niso pogodbenice CFE), med njimi tudi Slovenija.
  • Sporazum o odprtih zračnih prostorih (Open Skies Treaty) je bil podpisan leta 1992 v Helsinkih in začel veljati 1. januarja 2002. Je pomemben del ukrepov za krepitev zaupanja in varnosti. Z neoboroženimi opazovalnimi leti iz zraka se krepi režim preverjanja na področju nadzora nad oborožitvijo in razorožitve, spodbuja odprtost in preglednost. Slovenija je sporazum ratificirala leta 2004, leta 2006 je štiri mesece predsedovala OSCC (Open Skies Consultative Commission), ki je glavno posvetovalno telo v okviru sporazuma in ima pristojnost sprejemanja obvezujočih odločitev.

Regionalni sporazumi v okviru nadzora nad oborožitvijo in ukrepi za krepitev varnosti in zaupanja so: Priloga 1-B k Daytonskemu mirovnemu sporazumu je OVSE podelila pristojnosti za oblikovanje in sprejetje naslednjih dokumentov: dunajskega sporazuma o ukrepih za krepitev varnosti in zaupanja (II. člen), firenškega podregionalnega sporazuma o nadzoru oborožitve (IV. člen); med ukrepe za krepitev varnosti in zaupanja sodi tudi sklepni dokument o pogajanjih po V. členu Priloge 1-B, ki se izvaja na območju nekdanje Jugoslavije in okrog nje.

Nazaj